Individuální fyzioterapie

Jako fyzioterapeuti a zdravotníci pomáháme lidem, jejichž pohybová funkce byla ovlivněna stárnutím, zraněním, onemocněním nebo enviromentálními vlivy.

V rámci naší práce využíváme nejnovějších poznatku z oblasti fyzioterapie a medicíny. Využíváme nabitých znalostí a zkušeností k odstranění příčiny zdravotních potíží. V léčbě zásadně praktikujeme individuální přístup ke každému jedinci a provázíme ho rehabilitačním procesem. V našem zařízení se každé osobě věnuje vždy jeden terapeut po celý čas léčby. Věříme, že klíčem k úspěchu je porozumění vlastní podstaty a zdroje potíží v pohybovém systému. Poté se může každý člověk postavit ke svému problému čelem a aktivně se zapojit do léčebného procesu.

Multidisciplinárně spolupracujeme s dalšími odborníky, kteří se zabývají zdravím. V případě potřeby kombinací různých technik a postupů docílíme rychlejšího požadovaného efektu.

Diagnostika a individuální fyzioterapie

Diagnostický postup se obecně nazývá kineziologický rozbor. Jde o celkový pohled na člověka a jeho pohybový systém. Součástí jsou konkrétní testy pro vyšetření dané oblasti těla. K odhalení příčiny potíží v pohybovém systému dále užíváme funkčních testů, které se vztahují k omezení pohybu a jeho vlivu na běžné denní aktivity. V případě potřeby doplňujeme vyšetření o specializované testy z řady klinických oborů – ortopedické, neurologické, otoneurologické atd. Jedním ze základů je manuální svalové testování v rámci Neurokinetické Terapie a P-DTR®. Samostatnou částí je diagnostika pomocí metody Neurac, kde v nestabilním prostředí lan testujeme jednotlivá svalová zřetězení a jejich funkční zapojení.

Na základě vyšetření aktuálního stavu užíváme postupů individuální fyzioterapie, které vedou k co nejrychlejšímu léčebnému efektu. V rámci manuálních technik praktikujeme prvky měkkých a mobilizačních technik. S efektem uplatňujeme fasciální uvolnění Anatomy Trains. Doplňkově tejpujeme pružnými a pevnými tejpy. Zbytek postupů a technik je orientován na aktivní terapii a cvičení na neurofyziologickém podkladě cíleně k ovlivnění senzomotorického systému. Primárně léčíme  Neurokinetickou Terapií a P-DTR® reflexologií. Cílem je obnova funkčních pohybových vzorců na centrální úrovni řízení pohybu, tak aby pohyb těla byl efektivní, ekonomický a bezbolestný.

Metody individuální fyzioterapie

Neurokinetická Terapie

Neurokinetickým svalovým testování je hodnocena síla nebo naopak slabost jednotlivých svalů k odhalení vlastní příčiny zdroje nerovnováhy (kompenzačního mechanismu) a specifickým způsobem je obnoven pohybový stereotyp. Nejde o testování svalové síly jako takové, ale o neurologické spojení svalů s mozečkem, tedy jak je funkční pohyb registrován v pohybovém centru mozku.

Neurac®

Neurac je unikátním metodou v poli fyzioterapie. Diagnostický a terapeutický proces probíhá v závěsném systému Redcord. Podstatou je odhalení příčiny potíží, která způsobuje deficit pohybové funkce. Následná individuální a aktivně orientovaná léčba obnovuje porušenou funkci pohybového systému. Cílem terapie je odstranění bolesti, obnova fyziologického rozsahu pohybu a neuromuskulární kontroly během pohybu.

P-DTR®

Proprioceptive Deep Tendon Reflex představuje neurologický reflexologický systém terapie, který efektivně ovlivňuje nervosvalový aparát normalizací senzorických informací z receptorů a jejich drah, které byly pozměněny úrazem, operací, nemocí apod. P-DTR® ovlivňuje mnoho oblastí jako: mechanoreceptory, termoreceptory, receptory bolesti, meridiány, emoce, mozková jádra atd.

Anatomy Trains

Obecně se jedná o pohled na lidské tělo v anatomických zřetězeních, jejich vlivu na držení těla a pohyb jako celku. Funkčními pohyby detekujeme oblast dysfunkce a omezení. Techniky fasciálního uvolnění ovlivňují hybnost jednotlivých vrstev fascií prosti sobě a tím jejich zřetězení. Aktivními postupy a cvičením jsou následně myofasciální zřetězení integrována do pohybové funkce a denního života.

Fotogalerie individuální fyzioterapie

Objednejte si termín individuální fyzioterapie na tel. +420 608 339 233